Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) az LG Brahman Kft. (a továbbiakban: „Szolgáltató”) által üzemeltetett www.karmakillerjoga.hu  weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) keresztül történő órára (a továbbiakban: „Óra”) jelentkezésre, valamint a Weboldalról elérhető Webáruházon keresztül  történő szolgáltatások (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) vásárlásra vonatkozóan létrejött szerződésekre irányadó általános szerződési feltételeket és ennek keretében a felhasználó jogait és kötelezettségeit, valamint a Weboldal használatára vonatkozóan a Weboldalra látogató valamennyi felhasználóra irányadó szabályokat tartalmazza (a továbbiakban együtt: „Felhasználó”).

A Weboldalra látogatással, valamint a Szolgáltatás  megrendelésével, illetve az Órára történő jelentkezéssel a Felhasználó kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et elolvasta, megértette, a benne foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó a jelen ÁSZF-et nem fogadja el, Szolgáltatást nem rendelhet, Órára nem jelentkezhet, illetve azon nem vehet részt.

  1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

Az eladó/szolgáltató a megvásárolható valamennyi Szolgáltatás, elérhető valamennyi Óra esetében az LG Brahman Kft..

Szolgáltató adatai:

Cégnév: LG BRAHMAN Oktató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1024 Budapest, Margit körút 49. V/4.

Telephelyek: 1058 Budapest, Eötvös utca 9. 

Cégjegyzékszám: 01-09-913231, bejegyző cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság

Adószám: 14643372-2-41

E-mail: info@anameprogram.com

Telefonszám: 06-1-614-2016

A Szolgáltató üzletei:

• 1067 Budapest, Eötvös utca 9. (Anamé Pest)

• 1024 Budapest, Margit körút 49. V/4. (Anamé Buda)

A Szolgáltató részére tárhelyet biztosító szolgáltató adatai:

Név: Uscreen

Székhely: 1875 Connecticut Ave 10th Floor,

NW, Washington, District of Columbia 20009

Weboldal: www.uscreen.com

E-mail: sales@uscreen.com

Telefonszám: +1-877-790-9757

1.1.A Weboldal működésével, a megrendelési, jelentkezési folyamattal, illetve a Weboldalon lévő információkkal kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a fenti elérhetőségeken (lásd Szolgáltató adatai) rendelkezésére állunk.

1.1. A vendég a honlapot és a nyújtott Szolgáltatást, regisztrációt követően, a jelen ÁSZF elfogadásának feltételével és rendelkezései szerint használhatja. 

1.2. A jelen ÁSZF a Szolgáltatás megvásárlásával, illetve az Órára történő jelentkezéssel kapcsolatban teljes körűen szabályozza a Szolgáltató és a Felhasználó jogait és kötelezettségeit.

1.3. A Szolgáltatás megrendelésére, illetve Órára jelentkezésre kizárólag 18. életévüket betöltött személyek jogosultak.

1.4. A Szolgáltató kijelenti, a Felhasználó pedig kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben jogszabály vagy az ÁSZF nem ír elő papír alapú írásbeli kommunikációt a Szolgáltató és a Felhasználó között, abban az esetben a felek elfogadják az e-mail üzenetet írásbelinek. A Felek a fentieket arra tekintettel kötik ki, hogy kifejezetten tudomásul veszik, hogy a közöttük létrejött jogviszony alapja az online együttműködés (Szolgáltatás megrendelése, Órára jelentkezés online szerződéskötéssel), így az egymás közt folytatandó kommunikáció alapja az e-mail útján történő levelezés.

1.5. A Szolgáltatás megvásárlása a Weboldalon keresztül  leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF- ben meghatározott módon. Órára a Weboldalon keresztül elektronikus úton lehet jelentkezni, a jelen ÁSZF- ben meghatározott módon.

1.6. A Felek között a Termék megvásárlására irányuló szerződés a megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolásával jön létre. Ez a magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt elektronikusan iktatja, és annak létrejöttét követő 8 évig őrzi.

1.7. Az Órán történő részvételre vonatkozó szerződés a jelentkezés Szolgáltató általi visszaigazolásával jön létre. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül, így utólag nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett jelentkezési adatok és a kiállított számla igazolják, amelyeket a Szolgáltató a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határideig őriz. A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.

1.8. A Szolgáltató magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

1.9. A megrendelés/jelentkezés során megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Felhasználó felel. A Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. A Felhasználó kizárólag saját személyes adatait adhatja meg. Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

2. Általános fogalmak

2.1. Szolgáltató: A Felhasználó számára a Karma Killer jóga honlapon, annak működtetésével online elérhetően, nem letölthető fájlként, live streaming formában vagy tárolt adattartalomként, az Anamé Program hivatalos, szakképzett oktatóval  jóga és relaxációs tevékenységi körben megtartott Órákat kínál, a termékek megvásárlára. 

2.2. Felhasználó: az a természetes személy, aki a Szolgáltatás a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint igénybe veszi. 

2.3. Szolgáltatás: a Szolgáltató által a Karma Killer jóga honlapon nyújtott, Felhasználó által a regisztrációt követően igénybe vehető szolgáltatás, amelynek igénybevételével a Szolgáltató a Felhasználható által megvásárolható termék, Felhasználó általi online (live stream és/vagy tárolt formában való) elérésének biztosítását vállalja. 

2.4  Óra/Termék: mindazon jóga és relaxációs körben megtartott óra (adattartalom), amely a Karma Killer jóga honlapon online elérhető (live stream és/vagy tárolt formában), és amely értékesítését, elérésének biztosítását a Szolgáltató jelen ÁSZF által meghatározott feltételek szerint vállalja Felhasználó részére. A termék/óra: az Anamé Program, Karma Killer jóga hivatalos oktatói által jóga és relaxációs körben online, egyoldalú kommunikációval végzett testmozgást - a gyakorlatok követhetőségének biztosításával - bemutató live stream (továbbiakban: élőben sugárzott óra) vagy tárolt adattartalom (továbbiakban: azonnal elérhető óra). 

Élőben sugárzott óra: Szolgáltató az élőben sugárzott óra keretében biztosítja a termék élő sugárzás (live stream) szolgáltatás keretében történő, online, letöltést nem engedő elérését az óra meghirdetett időpontjában. 

Azonnal elérhető óra: Szolgáltató a termék megvásárlásától számított időpontjától biztosítja az óra letöltését nem engedő elérését a honlapon meghatározott időpontig. 

2.5. Könyvtár: regisztrációt és belépést követően a megvásárolt termékek/szolgáltatások erre a menüpontra kattintva érhetőek el a karmakillerjoga.hu felületén. 

2.6. Irányítópult: ebben a menüpontban találod a regisztráció során megadott adatokat és a jelszót is itt tudod módosítani. 

3. Órára jelentkezés/fizetés menete

3.1. Órákra való jelentkezésre (óra foglalására és megfizetésére) kizárólag a Szolgáltató által üzemeltetett, Karma Killer jóga honlapon, elektronikus úton, bankkártyás fizetésen keresztül lehetséges. Személyesen, telefonon, postai vagy elektronikus levél formájában termék vásárlására (óra foglalásra, megvásárlására) nincs lehetőség. 

3.2.  A Felhasználó a megvásárolható Órákkal kapcsolatos részletes információkat, a Weboldalon keresztül a kiválasztott Órára kattintva kap.  Amennyiben bármely Termékkel/Órával kapcsolatban a Weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az info@anameprogram.com e-amil címen. Ennek kapcsán a Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy kérdésének feldolgozása 1-2 munkanapot vehet igénybe.

3.3. Az egyes Órákra vonatkozóan feltüntetett ár az adott Termék vételára, amely az általános forgalmi adót tartalmazza. Az egyes Órákon történő részvételért fizetendő díj a Katalógus menüpontban az adott Órára kattintással érhető el. 

3.4. Az igénybe vehető Órák részvételi díjának változtatásának a jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja, a Felhasználó tehát minden esetben azt az árat fizeti, amelyet megrendeléskor lát az oldalon. A módosítás szintén nem befolyásolja kedvezőtlenül azon Órák részvételi díját, amelyekre vonatkozóan a Felhasználó a jelentkezését már elküldte, a Felhasználó tehát minden esetben azt az árat fizeti, amelyet a jelentkezés elküldésekor lát az oldalon.

3.5. Amennyiben a Weboldalon a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves árra, a Szolgáltató nem köteles az Órán történő részvételt hibás áron biztosítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő értékesítést, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától.

3.6. A Szolgáltató Órára jelentkezést csak regisztrált Felhasználóktól fogad el. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető bármely késedelemért, illetve problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.7. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét technikai okok miatt nem tudja teljesíteni, köteles erről a Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríteni.

3.8. Regisztráció a Karma Killer jóga Weboldalon óra jelentkezéshez: 

A Felhasználó az Anamé Program weboldalán keresztül vagy direkt módon érheti el a Karma Killer jóga weboldal felületét, amely tartalmazza az igénybe vehető Szolgáltatás körét. Az Órára való jelentkezésre és megvásárlására a Karma Killer jóga weboldal felületén történő regisztrációt és belépést követően van lehetőség. A Weboldalon történő regisztrációhoz a következő adatok megadása szükséges:

vezetéknév*;

keresztnév*;

e-mail cím*;

számlázási név és cím, adószám (cég esetében) 

A Felhasználónak a regisztrációhoz a vonatkozó mezők bejelölésével el kell fogadnia a jelen ÁSZF és a Weboldalról elérhető Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését. 

Az Szolgáltató ezúton, felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy az Anamé Program weboldal és a Karma Killer jóga felületén külön regisztráció szükséges. 3.9. Órára való jelentkezés menete: 

Az Órákra való jelentkezésre a Weboldalon keresztül, regisztrációt követően van lehetőség. Az Órákra történő jelentkezés másra nem átruházható, minden esetben a regisztrációkor megadott név szerinti személy vehet részt az órákon.

A Felhasználók a kiválasztott termékre kattintva szerezhetnek hozzáférést a megtekinteni kívánt tartalomhoz. A Weboldalra történő regisztrációt és/vagy belépést követően jelentkezhetnek Órára a termék képen megjelenő “Szerezzen hozzáférést” gombra kattintva. 

A Szolgáltató a jelentkezés és vásárlást követően, de legkésőbb 24 órán belül visszaigazolást küld a Felhasználó által a regisztráció során megadott e-mail címre, amely tartalmazza a jelentkezés adatait. Ha a visszaigazolás 24 órán belül nem érkezik meg a Felhasználó részére, akkor a Felhasználó ajánlati kötöttsége, illetve bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik, a Felhasználót nem köti a jelentkezés és nem köteles az Órán részt venni. 

A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan esetben, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó hibás e-mail címet vagy egyéb hibás adatot adott meg a megrendelés során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

Élőben sugárzott óra esetén a Felhasználó a termék kiválasztását követően, a „Szerezzen hozzáférést” gomb megnyomásával átirányításra kerül a holnapon a „Befizetés” összesítő felületére, amely rögzíti számára a vásárlásra kerülő óra nevét, az óra kezdetét, az Oktató nevét és az óra díját (ellenértékét). 

Azonnal elérhető óra esetén Felhasználó a termék kiválasztását követően, a „Szerezzen hozzáférést” gomb megnyomásával átirányításra kerül a honlapon a „Befizetés” összesítő felületére, amely rögzíti az óra nevét, az időkorlátot, és az óra díját (ellenértékét). 
4. A Felek jogai és kötelezettségei az Órákon történő részvétellel kapcsolatban: 

4.1. A Felhasználó vállalja, hogy a honlap működésével és a termékek megvásárlásával, a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és a Szolgáltató által üzemeltetett Karma Killer jóga honlapon közzétett információkat  magára nézve kötelezőnek ismeri el és a kötelezettségeit szerződésszerű teljesítése érdekében jár el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy akkor, ha a Szolgáltató jelen ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, az nem minősül a Szolgáltató részéről jogról való lemondásnak. 

4.2. Amennyiben Vendég a megvásárolt terméket saját döntése alapján, vagy magának vagy másnak felróható okból nem tekinti meg, saját informatikai probléma, vagy internet szolgáltatási probléma vagy bármely más esetben nem tudja megtekinteni, Szolgáltató nem tartozik felelősséggel és a megvásárolt termék (streaming óra vagy azonnal elérhető óra) díja nem visszatéríthető. 

4.3. A megvásárolt szolgáltatás, termék kizárólag a fizetést követő a Szolgáltató által meghatározott és kijelölt időszakban használható fel, más időpontra, időszakra nem ütemezhető át. 

4.4. Élőben sugárzott órák esetében a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Órák időpontját vagy előre meghirdetett tematikáját módosítsa. A Szolgáltatónak jogában áll az Órát törölni, amennyiben Óra megtartásában akadályoztatásra kerül (pl. technikai ok ) vagy egyéb vis major esemény bekövetkezése esetén. Az Óra esetleges elmaradásáról vagy az időpontváltozásról a Szolgáltató legalább 24 órával az adott Óra előtt a jelentkezés során megadott e-mail címre küldött levélben értesíti a jelentkezőket. A Szolgáltató vállalja, hogy az Óra elmaradása esetén a jelentkezők által megfizetett részvételi díjat maradéktalanul visszatéríti az értesítés napjától számított 30 napon belül. 

4.5. Szolgáltató kijelenti, hogy amennyiben a megvásárolt termék vonatkozásában Vendéget baleset éri, sérülést szenved, önmagának vagy másnak kárt okoz, Szolgáltatót felelősség nem terheli. Felhasználó felelőssége megítélni a termék Felhasználó általi, baleset mentes teljesíthetőségét, Felhasználó köteles megteremteni a nyújtott szolgáltatás online igénybevételének körülményeit, megfelelő informatikai és egyéb, a termék vonatkozásában felmerülő, illetve előírt fizikai (hely igény, szükséges eszközök, stb.) feltételeket. 4.6. A Felhasználó a Karma Killer jóga honlapot, valamint az ott működő Szolgáltatást, és a terméket kizárólag saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő személyi sérülésekért, vagyoni és nem vagyoni károkért (a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően). 

4.7. A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan technikai problémákért, amiért a Szolgáltató nem felelős, illetve hibákért, amelyek ellenőrizhetetlen körülmények között adódtak. 

4. 8. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználó által tanúsított magatartásért. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

4.9. Az Internet globális jellege miatt a Felhasználó elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Karma Killer jóga honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Karma Killer jóga honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség.

4.10. Amennyiben a Felhasználó a honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul írásban jelezni Szolgáltatónak az info@anameprogram.com e-mail címre. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására. 

4.11. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy törölje azon Felhasználó regisztrációját, akik jelen ÁSZF rendelkezéseit megsértik (szerződésszegés), akik megítélése szerint bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével, vagy más személyes adatával, illetve jogával visszaélnek. 

4.12.  Vendég jogosult regisztrációjának törlését kérni az info@anameprogram.com e-mail címen jelezve igényét. A regisztráció törléséről megerősítő e-mailt küldünk a törlési kérelem igényt követő 30 napon belül.  Ezt követően felhasználói fiókja megszüntetésre kerül. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy felhasználói fiók törlése után az adatokat visszaállítani nem lehetséges, így, ha Vendég újra igénybe kívánja venni Szolgáltatást, ismét regisztrálnia kell a holnapon. 

4.13. A Felhasználó kötelezettséget vállal, hogy: 

a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül nem másolja, nem módosítja, nem továbbítja a Szolgáltatáson keresztül elérhető, szerzői jog által védett tartalmat, anyagokat, képeket, védjegyeket, kereskedelmi neveket, szolgáltatási jegyeket, egyéb szellemi tulajdont, tartalmat, illetve védett információt, nem hoz létre ezekből származtatott munkákat, nem használja és semmilyen módon nem reprodukálja azokat; 

 nem használja a Szolgáltatást olyan módon, ami negatívan befolyásolja a Szolgáltatást, annak minőségét, illetve negatívan hat a Szolgáltatáshoz kapcsolódó szerverekre vagy hálózatokra;

nem tölt fel vírusokat vagy más kártevő kódot, és más módon sem veszélyezteti a Szolgáltatás biztonságát. 

5. Fizetési módok 

5.1.  A Szolgáltató a Stripe, mint fizetési szolgáltató rendszerével biztosítja a Felhasználó számára a termék kapcsán a kényelmes és biztonságos vásárlást. A termék díjának a megfizetése, azaz az online bankkártyás fizetés a fizetési szolgáltató rendszerén keresztül valósul meg. A bankkártya adatok a Szolgáltatóhoz nem jutnak el. 

Szolgáltató a kiválasztott termék megvásárlása érdekében – a „Hozzáférést szerzek” gomb megnyomása által – a Felhasználót a Fizetés összesítő felületére irányítja át, ahol a Felhasználónak nincs más dolga, mint bankkártya adatainak megadásával teljesíteni a kiválasztott termék megvásárlását (ellenértékének megfizetését). 

A Felhasználó a Stripe rendszerén keresztül indított fizetése alapján a termék díja akkor tekintendő megfizetettnek, amennyiben annak összege a Felhasználó bankszámláján, a fizetési szolgáltatást nyújtó Stripe által zárolásra/levonásra és a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra kerül. 

5.2. A számlát a Szolgáltató a számlázz.hu rendszerén keresztül állítja ki és küldi meg a sikeres fizetést követően a Felhasználó által megadott e-mail címre legkésőbb 3 munkanapon belül. 

6. Kedvezmények és kuponok 

6.1. Kupon kedvezmény felhasználása a kiküldött kupon felhasználási feltételek szerint. 

Kedvezmény kupon beváltása: A kedvezmény kupont az órajelentkezés során a “Megrendelés teljesítése” lépésnél tudod megadni a fizetés összegzésnél. Az “Alkalmazás” gombra kattintva tudod érvényesíteni a kuponkódhoz tartozó kedvezményt. Felhívjuk a figyelmedet, hogy a fel nem használt kuponkód kedvezményt utólag nem áll módunkban jóváírni, visszatéríteni. Minden esetben a fizetést megelőzően vedd fel velünk a kapcsolatot, ha bármilyen problémát észlelsz a kuponkód felhasználásával kapcsolatban az info@anameprogram.com e-mail címen. 

A kupon kedvezménnyel való visszaélés esetén a Szolgáltató megtagadhatja a Szolgáltatás igénybevételét és törölheti a Felhasználót, ezzel kizárva a Karma Killer jóga felületéről. 

6.2. Ajándék kártya

7. Elállási jog és annak gyakorlása 

7.1. A jelen pontban szereplő rendelkezések kizárólag az ÁSZF értelmében fogyasztónak minősülő Felhasználóra vonatkoznak. 

7.2. Élőben sugárzott óra esetén az órát, az óra kezdő időpontját megelőző 24 órával jogosult indoklás nélkül lemondani, ezáltal elállni az élőben sugárzott óra termék megvásárlása folytán a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejövő szerződéstől. 

7.3. Megfelelő időben történő lemondás esetén a Szolgáltató a megfizetett részvételi díjat visszatéríti a résztvevő részére a lemondás idejétől számított legkésőbb 30 napon belül. Ez alól kivételt képeznek a Azonnal elérhető órák és azok az Élóben sugárzott órák, amelyeknél „early bird” akció van. Ha Felhasználó az „early bird” akció időtartama alatt jelentkezik be és fizet ki egy órát, akkor annak ellenértékét nem áll módunkban visszaadni függetlenül attól, hogy 24 órán belül történt a lemondás, vagy nem. Az ilyen típusú óra ellenértéke más órára nem váltható be.

7.4. Lemondás menete

A résztvevők az Élőben sugárzott órát megelőzően legfeljebb 24 órával jogosultak a részvételt lemondani, azaz a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéstől következmény nélkül elállni. 

Az Élőben sugárzott óra lemondására kizárólag az info@anameprogram.com e-mail címen keresztül van lehetőség. Más felületeken, telefonon és személyesen az óra lemondása nem lehetséges. 

Amennyiben a résztvevő az Élóben sugárzott órakezdést megelőző 24 órában mondja le a részvételt vagy nem mondja le, de nem jelenik meg az órán a Szolgáltató ezen esetekben a részvételi díj visszatérítési igényét elutasítja. 

7.5. Élőben sugárzott órák esetében a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Órák időpontját vagy előre meghirdetett tematikáját módosítsa. A Szolgáltatónak jogában áll az Órát törölni, amennyiben az oktató az Óra megtartásában akadályoztatásra kerül (pl. betegség) vagy egyéb vis major esemény bekövetkezése esetén. Az Óra esetleges elmaradásáról vagy az időpontváltozásról a Szolgáltató legalább 24 órával az adott Óra előtt a jelentkezés során megadott e-mail címre küldött levélben értesíti a jelentkezőket. A Szolgáltató vállalja, hogy az Óra elmaradása esetén a jelentkezők által megfizetett részvételi díjat maradéktalanul visszatéríti az értesítés napjától számított 30 napon belül. 

8. Szellemi tulajdon: 

8.1. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldal teljes tartalma és annak minden eleme, bármely szöveges, képi és egyéb tartalmak, továbbá az ezen tartalmak rendszerezésével és kiválasztásával kapcsolatos képi és technikai megoldások, grafikák, védjegyek, logók, szoftverek és más részek szellemi tulajdonjogi védelem alatt állnak, és ezek kizárólagos jogosultja a Szolgáltató.

8.2. A Weboldalon található bármely tartalom kereskedelemi célból megvalósuló, online, illetve bármely digitális vagy analóg adathordozó útján történő hasznosítása, így különösen forgalomba hozatala, illetve bármely formában történő terjesztése vagy értékesítése szigorúan tilos. Tilos továbbá a Weboldal bármely részének megváltoztatása, átdolgozása, bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár más formában.

8.3. A Weboldal tartalmának bárminemű felhasználása csak a Szolgáltató előzetes, írásos engedélyével és a forrás pontos megjelölésével történhet. A jogosulatlan felhasználás jogi következményeket von maga után.

9.  A Weboldal tartalma

9.1. A Weboldalon található információk semmilyen esetben sem minősülnek orvosi vagy egyéb szakmai tanácsnak, és sosem helyettesíthetik az adott személy egészségi állapotának, esetleges sérülésének konkrét körülményeit is figyelembe vevő eseti szakorvosi konzultációt. A Felhasználónak a Weboldalon található információkra alapított döntése, magatartása kizárólag a Felhasználó felelőssége.

9.2. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Weboldalon szereplő információk pontosak, teljesek és naprakészek legyenek. Előfordulhat ugyanakkor, hogy a Weboldalon – akár a Szolgáltatótól függetlenül – jogosulatlan hozzáférés és/vagy módosítás történik.

9.3. Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, a Szolgáltató nem vállal felelősséget semmiféle kárért vagy egyéb hátrányért, illetőleg veszteségért, amely a Weboldalon szereplő információk vagy az ott elhelyezett anyagok helytelensége, hiányossága, félreérthetősége, illetve aktualitásának hiánya, valamint azok közvetett vagy közvetlen felhasználása, továbbá a Weboldal használatra alkalmatlan állapota, vagy a nem megfelelő működése, hiányossága, esetleges üzemzavara miatt vagy azzal összefüggésben következik be.

9.4. A Weboldalon adott esetben találhatóak olyan linkek is, amelyek a Szolgáltatótól független, harmadik személyek által üzemeltetett más weboldalakra mutatnak, illetve hirdetések, amelyek nem a Szolgáltató szolgáltatásaival kapcsolatosak. Az ilyen linkek, illetve hirdetések elhelyezése nem jelent a Szolgáltató által az adott weboldal, szolgáltatás tartalmával kapcsolatban vállalt bárminemű szavatosságot vagy garanciát, így a Szolgáltató az ilyen idegen weboldalakért és azok tartalmáért, valamint szolgáltatásokért mindennemű felelősséget kifejezetten kizár.

10. Panaszkezelés

10.1. A Felhasználó esetlegesen felmerülő panaszát, problémáját a Szolgáltató alábbi elérhetőségére küldheti postai levél formájában: 1024 Budapest, Margit körút 49. V/4., vagy elektronikus formában az info@anameprogram.com e-mail címre. Írásbeli panaszát 30 napon belül kivizsgáljuk és arra írásos választ adunk az Ön által megadott email vagy posta címre.

10.2. A Felhasználó panaszát személyesen szóban is előadhatja az Anamé Program Eötvös  utcai telephelyén (cím: 1058. Budapest, Eötvös utca 9. ) nyitvatartási időben. A szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel és a panaszt 30 napon belül írásban megválaszolja a Felhasználó által megadott email vagy posta címre.

10.3. A Szolgáltató mindent elkövet annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalás útján rendezésre kerüljenek.

Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése, a Magánszemély Felhasználó a felmerülő fogyasztói jogvita egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testülethez fordulhat. A Magánszemély Felhasználó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület rendelkezik illetékességgel. A Magánszemély Felhasználó erre irányuló kérelme alapján az előzőekben írtak szerint illetékes békéltető testület helyett a Magánszemély Felhasználó kérelmében megjelölt békéltető testülethez is benyújtható a kérelem. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

A Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület elérhetőségei:

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy az online vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos panaszának bíróságon kívüli rendezését online vitarendezési eljárás keretében kezdeményezze. Az online vitarendezést a következő weboldalon kezdeményezheti, valamint szintén ezen az oldalon kaphat részletes tájékoztatást az online vitarendezés lehetőségéről és feltételeiről: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Amennyiben a fenti módok valamelyikén vagy egyéb tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése a Felhasználó bírósághoz fordulhat.

11. Egyebek

11.1. A Szolgáltató megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a Weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle, sem kifejezett, sem vélelmezett szavatosságot vagy garanciát nem vállalnak a Weboldal biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért, időszerűségéért, pontosságáért, illetve megszakítás nélküli működéséért. A Szolgáltató a Weboldal használatával összefüggésben javasolja, hogy a Felhasználók tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket: használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

11.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Felhasználót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

11.3. A Szolgáltató a megrendelés, jelentkezés fogadása után visszaigazoló üzenetet küld a Felhasználó részére. A Szolgáltató nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:

 Ha bármely működési hiba miatt a megrendelés, jelentkezés nem érkezett be.

A  Felhasználó számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.

11.4. A jelen ÁSZF, illetve a Weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatások tekintetében különösen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (ll.26.) kormányrendelet, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak.

11.5. A jelen ÁSZF határozatlan időre szól, hatálybalépést követően módosításig, illetve visszavonásig hatályos. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatásokat, valamint a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa, szüneteltesse, illetve véglegesen megszüntesse a Felhasználók megfelelő tájékoztatása mellett, továbbá a Weboldal tartalmát bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, illetve törölje. Amennyiben Szolgáltató módosítja az ÁSZF-t, minden esetben annak módosított változata kerül a Weboldalon megjelenítésre, és a módosulás tényéről a Szolgáltató a Weboldalon keresztül értesíti a Felhasználókat. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.